Ing. arch. Miroslav Kopecký, CSc.Autobiografie

Narodil jsem se 9. října 1943 v Praze, v rodině technického úředníka. Od svých 6 let jsem žil ve Vysokém Mýtě, kde jsem získal základní odborné vzdělání na tamější Střední průmyslové škole stavební, v oboru pozemní stavby. Rád jsem kreslil, četl, zajímal se o památky. V roce 1961 jsem byl přijat na Stavební fakultu ČVUT v Praze a v roce 1967 promoval v oboru architektura a stavba měst, na katedře občanských a bytových staveb.

Koncertní síň československého rozhlasu

Během studia architektury jsem zpracovával některá náročná zadání, zejména na katedře občanských a bytových staveb u profesora Antonína Černého, z nichž dodnes považuji za zdařilý předdiplomní projekt koncertní síně československého rozhlasu.

Prostorové představy jsem se snažil ověřovat na trojrozměrných modelech navrhovaných staveb, kromě kreslení a fotografování jsem rád modeloval, v rámci omezených možností cestoval (Jugoslávie – 1964, výměnný studentský zájezd, Bulharsko,  1965 – kreslířská praxe na ostrově Nesebar).

Od roku 1968 jsem byl zaměstnán v Krajském projektovém ústavu Hradec Králové, středisko PARDUBICE (Stavoprojekt) a v tomto období,  v letech 1969 až 1970 jsem byl  v rámci neplacené dovolené na soukromé praxi u britské architektonické firmy C.H. Elsom and Partners architects v Londýně, jako asistent architect,  kde jsem pracoval zejména na projektu přestavby centra města Slough u Windsdoru, SLOUGH CENTRAL AREA REDEVELOPMENT.

kreslířská praxe na ostrově Nesebar

Po návratu z  ročního pobytu ve Londýně jsem pokračoval ve Stavoprojektu na projektech pro Východní Čechy. V této době se navrhování a projektování obytných panelových domů dělo v podřízenosti výrobě, stavby z té doby jsou si navzájem velmi podobné, jejich nízká estetická úroveň s omezenou možností ovlivnit detail, i přes to, že jsem smysl mého profesního naplnění viděl zejména v projektování, mně proces návrhu sdružené investice 51 bytů, prodejny drobného zboží a veterinárního střediska v Přelouči, realizované počátkem 70. let 20. století utvrdil v přesvědčení, že se na této formě přípravy výstavby nebudu nadále podílet a odešel  jsem na Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích, na místo architekta památkáře s náplní přípravy obnovy a údržby hradů a zámků v tehdejší  státní správě.

Příprava obnovy hradů a zámku Východních Čech v roli památkáře a zároveň zadavatele projektů obnovy byla velice zodpovědná, zajímavá a přínosná z hlediska hlubšího poznávání historického vývoje těchto staveb, hledání možností nového využití, provádění statického zajištění mnohdy narušených nosných konstrukcí a budování technické infrastruktury. Výjimečný vztah jsem získal k hospitalu Kuks. V tomto období metodického řízení procesu obnovy hradů a zámků jsem své osobní tvůrčí ambice uplatnil  při Restituci interiérů východočeského divadla v Pardubicích ve spolupráci s Ing.arch. Liborem Černíkem v letech v 1974 až 1985.

V letech 1983 až 1986 jsem absolvoval externí vědeckou aspiranturu na Fakultě architektury ČVUT, katedře teorie a dějin architektury, školitel doc. Milada Radová, se zaměřením na historický vývoj sídelního útvaru, konkrétně města Pardubice.Po úspěšném obhájení disertační práce mi zaměstnavatel nenabídl odpovídající pracovní zařazení. Odešel jsem na Městské urbanistické středisko v Pardubicích, později změněné na Útvar hlavního architekta města a okresu Pardubice. Vrátil jsem se k navrhování a projektování, pro potřeby města a později okresu Pardubice, kde jsem pracoval v letech 1987 až 1989.

V očekávání příznivějších podmínek po 17. listopadu pro činnost architekta jsem 31.12.1989 ukončil na vlastní žádost zaměstnanecký poměr a stal se projektantem na volné noze. Aktivně jsem se zapojil do přípravy vytvoření  stavovské organizace České komory architektů, ve které jsem zpočátku působil jako regionální zástupce za Pardubický kraj,  v současnosti jako člen dozorčí rady zvolený za oblast Čechy pro období 2013 až 2016.

Od roku 1990 jsem nejprve zpracovával některé návrhy sám, případně ve spolupráci s dalšími architekty ve studiu ADAM, od roku 1992 do 1997 jako společník ve firmě ATELIÉR Atis Pardubice, spol. s r.o., s náplní navrhování a projektování staveb, včetně inženýrské činnosti. Vedle mnoha zakázek, na příklad Rodinný dům v Česticích, interiéry Státního okresního archivu v Pardubicích, nebo Chmelařská pojišťovna v Pardubicích, které jsme projekčně zpracovali a které se realizovaly, byl návrh a projekt stavby firmy CESA – SAT, určené pro řízení letu první české telekomunikační družice v Pardubicích – Trnové. Náročná stavba byla zčásti realizována, ale bez satelitní technologie, celý záměr se investorovi nepodařilo uskutečnit.

Od roku 1997 doposud vykonávám povolání autorizovaného architekta, navrhování a projektování staveb a interiérů se věnuji samostatně, nebo ve spolupráci. Jednou z větších novostaveb realizovaných podle mého návrhu a projektu je dům s pečovatelskou službou v Chrasti, okres Chrudim.

Hospital Kuks

V letech 1999 až 2001 jsem zpracovával architektonickou studii rekonstrukce a změny využití dvou sousedících škol v Jahnově ulici a Komenského náměstí v Pardubicích pro nově vzniklý Pardubický kraj a Krajský úřad, s návazností na  budovu bývalého okresního úřadu,  včetně vykonávání autorského dozoru při zpracování projektu a realizaci a návrhu vstupních prostor, chodeb a sálu zastupitelstva pro 150 osob.

V poslední době jsem zpracoval vedle návrhu a projektu několika rodinných domů architektonický návrh expozice farmaceutického průmyslu v 7 místnostech suterénu bývalého hospitálu Kuks, která se realizovala a byla otevřena v roce 2014.

V roce 2015 bylo podle mého návrhu a projektu dokončeno a uvedeno do provozu stomatologické pracoviště PROKSTOMA s.r.o. v řadovém rodinném domě v Pardubicích – Studánka.

Miroslav Kopecký